Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia užívanie a nákup v internetovom obchode www.artoska.sk.
 2. Predmetom týchto VOP je úprava práv a povinností zmluvných strán, a to predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej pri užívaní a nakupovaní na internetovom obchode www.artoska.sk
 3. Pre účely týchto VOP sa prevádzkovateľom internetového obchodu www.artoska.sk, a predávajúcim rozumie obchodná spoločnosť
This is Locco s.r.o., so sídlom Kadnárova 61/2519, Bratislava – Rača 831 51, IČO 44 908 849, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, Vložka č.: 3360/B, DIČ: [2022888692], IČ DPH: [SK2022888692].
 4. Pre účely týchto VOP sa kupujúcim rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s Predávajúcim kúpnu zmluvu postupom a podľa podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej len „kupujúci“) kúpnu zmluvu na kúpu tovaru (ďalej len „kúpna zmluva“). V prípade, ak je Kupujúcim fyzická osoba, musí byť táto osoba staršia ako 18 rokov.

Článok II
Pojmy a výklad pojmov

Pokiaľ nie je v týchto VOP alebo v Zmluve výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým začiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:

 1.  „Predávajúci“ znamená obchodná spoločnosť This is Locco s.r.o., so sídlom Kadnárova 61/2519, Bratislava – Rača 831 51, IČO 44 908 849, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, Vložka č.: 3360/B, DIČ: [2022888692], IČ DPH: [SK2022888692].
 2.  Kupujúciznamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu postupom a podľa podmienok uvedených v týchto VOP. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.
 3.  „Objednávka“ znamená riadne vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.
 4.  „Tovar“ znamená tovar predávaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.artoska.sk. Pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy je záväzná špecifikácia tovaru uvedená v objednávke na základe názvu. Vizualizácia a obrázky tovaru a obalu s jeho opisom majú iba informatívny charakter.
 5.  „Kúpna zmluva“ znamená kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim postupom a podľa podmienok uvedených v týchto VOP, predmetom ktorej je kúpa tovaru kupujúcim od predávajúceho.

Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú potvrdením odoslanej objednávky kupujúceho. Pod odoslaním objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Zaplatiť a objednať“ alebo „Objednať s povinnosťou platby“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke v časti „Platba“ zhrnutie objednávky.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim. Potvrdenie objednávky sa kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako potvrdí objednávku a zároveň kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom.
 4. Kúpna zmluva sa považuje za účinnú okamihom zaslania potvrdenia o spracovaní objednávky zaslaného kupujúcemu na zadanú e-mailovú adresu v objednávke.
 5. Kúpnu zmluvu možno zo strany kupujúceho zrušiť doručením e-mailu obsahujúceho číslo objednávky na nasledovnú e-mailovú adresu: obchod@artoska.sk, avšak najneskôr do doručenia e-mailu o spracovaní Objednávky zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho.

Článok IV
Storno objednávky

  1. Kupujúci je oprávnený stornovať Objednávku najneskôr do doby doručenia e-mailu o spracovaní objednávky zaslaného kupujúcemu, a to zaslaním emailu na adresu: obchod@artoska.sk s uvedením čísla objednávky.
  2. Objednávku nie je možné zo strany Kupujúceho stornovať v deň dodania tovaru.
  3. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časti v týchto prípadoch:

3.1 objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

3.2 tovar je dlhodobo nedostupný

O stornovaní objednávky bude predávajúci informovať kupujúceho emailom alebo telefonicky s poskytnutím náhradného tovaru, ak existuje.

 1. V prípade, ak v čase oprávneného stornovania bola záloha za kúpnu cenu stornovaného tovaru kupujúcim zaplatená, zaväzuje sa ju kupujúcemu bezodkladne vrátiť, najneskôr však do 3 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho a stornovania objednávky.

Článok V
Dodanie tovaru

Dodanie tovaru možno podľa výberu kupujúceho uskutočniť:

 1. Doručením kuriérom. V deň doručenia je príjemca telefonicky kontaktovaný kuriérom GLS. 
Dobra doručenia je od dvoch do štyroch pracovných dní.
 Cena doručenia nie je účtovaná.
 2. Dorušenie na dobierku poštou.
Dobra doručenia je od dvoch do štyroch pracovných dní.
 Cena doručenia nie je účtovaná.

Článok VI
Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Ceny tovarov sú zverejnené na internetovom obchode pri každom tovare samostatne. Ceny sú priebežne aktualizované.
 2. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH, v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase realizácie objednávky.
 3. Celková kúpna cena sa vypočíta ako súčet jednotkových cien objednaného tovaru podľa cenníka platného v čase realizácie objednávky. Celková kúpna cena sa objaví v objednávke pred jej potvrdením kupujúcim. Kúpna cena zahŕňa všetky dane a poplatky 
podľa aktuálneho cenníka, vrátane ceny za doručenie, ak je to aplikovateľné.
 4. Platbu kúpnej ceny tovaru je možné realizovať výlučne nasledujúcimi spôsobmi:
  • 1  v hotovosti pri doručovaní na dobierku
  • 2  online – platobnou kartou

Článok VII
Záruka

Záruku na tovar poskytujeme v rozsahu 2 roky. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Článok VIII
Ochrana osobných údajov

 1. Vyplnením záväznej objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov kupujúceho a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb predávajúceho v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.
 2. Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie ochrany osobných údajov o kupujúcom, pričom budú dostupné len tým osobám, ktoré ich potrebujú pre zabezpečenie plnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich mu kúpnej zmluvy. Výnimkou je pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje kupujúceho budú v súlade s príslušnými právnymi predpismi riadne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim a za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu. Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.
 2. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení ako i zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú ich povahe a obsahu najbližšie. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú ich povahe a obsahu najbližšie.